Izvorni kod

Case Blue - program za pravnu službu

NOVO - eOvrhe !!! (kliknite na link za pojedinosti)

Aplikacija je namijenjena pravnoj službi za praćenje velikog broja pravnih spisa. Program prati sve statuse pravnog predmeta, vodi evidenciju o strankama, tražbinama, troškovima, raspravnoj satnici te radnjama po pojedinom pravnom spisu. 

Korištenje programa ne zahtjeva veliko informatičko predznanje. Osim za upravljanje predmetima, spisima i strankama, program je namijenjen odvjetnicima i odvjetničkim uredima neovisno o broju zaposlenika (1, 10 ili 50 osoba). 

Case Blue za pravnu službu

Također, neovisno i o broju predmeta, spisa, stranaka i dokumenata, ovaj sustav pouzdano prati vaše potrebe na način da povezuje sve podatke u jedinstven izvor informacija.

Case Blue je jednostavno i moćno rješenje za učinkovitiji rad pravne službe bilo koje tvrtke ili odvjetničkog ureda.

Modul pravnih predmeta

 • Administriranje predmeta unos/izmjena/brisanje
 • Za sve predmete se vodi evidencija o:
  • strankama, tipu predmeta, uloga stranke u predmetu, statusu predmeta, VPS-u, svim sudskim, ovršnim i ostalim brojevima vezanim za predmet, nadležnom sudu, sucu, javnom bilježniku, lokaciji itd.
  • troškovima što podrazumijeva odabir tipa troška, njihovu naplatu, eventualni otpis, ispis virmana…
  • radnjama koje su poduzete po predmetu (tko, što, kada)
  • Ročištima koja su održana (sud, sudac, lokacija, dodijeljena osoba, vrijeme, vrsta radnje….)
  • Za svaki predmet se generira digitalna mapa spisa u koju se spremaju svi dokumenti vezani za predmet
 • Pretraživanje predmeta je maksimalno olakšano tako da je dovoljno unijeti stranku ili bilo koji od sudskih ili ovršnih brojeva. Također uz pomoć filtra moguće je dobiti grupe predmeta po različitim kriterijima. Case Blue - detalji pravnog spisaPregled predmeta s filtrima za sljedeće parametre: 
  • aktivnost predmeta
  • tip predmeta
  • poslovna godina
  • uloga
  • odgovorna osoba
  • status predmeta
  • tip stranke
  • status stranke
  • stranka
  • VPS
  • vrijeme unosa
  • broj predmeta
  • tip rješenja
  • javni bilježnik
  • lokacija spisa
 • Povijest predmeta (tko, što i kada je promijenjeno)
 • Pojedinačni ili grupni ispis predmeta (pdf, excel…)
 • Ispisi obrazaca za: 
  • Javne bilježnike (ovršni prijedlog, povlačenje ovršnog prijedloga kod JB, zastoj ovršnog postupka, nastavak ovršnog postupka)
  • FINA-u (dostava rješenja, povlačenje ovrhe, zastoj ovrhe, nastavak ovrhe)
  • Sud (STEČAJ – prijava tražbine, povlačenje prijedloga za ovrhu, povlačenje tužbe, tužba suvlasničkih zajednica, tužba po izjavi predstavnika suvlasnika, tužba po izjavi predstavnika suvlasnika - solidarna)
  • Predmet (ispis predmeta, tisak omota spisa)
  • HZZO / MUP (HZZO – zahtjev za podacima osiguranika, MUP – zahtjev za podacima vozila, administriranje stranki unos/izmjena/brisanje)

Modul stranki

Stranke je moguće pregledavati s filtrima za parametre: tip stranke, valjanost stranke, izvor podataka, odgovorna osoba, status stranke. Nadalje, ovaj modul omogućava:Case Blue - stranke

 • Administriranje stranki unos / izmjena / brisanje
 • Praćenje povijest stranke
 • Pregled predmeta, tražbina vezanih za stranku
 • Elektronički adresar stranaka, kontakt podaci, adresa, telefon, mobitel, OIB, email…
 • Uvoz stranki iz eksternog sustava i sinkronizacija sa Case Blue sustavom na način da se nepostojeća stranka unosi u sustav, a stranka koja već postoji u sustavu samo ažurira svoje podatke. Sinkronizacija se vrši ili preko dbf datoteke ili direktnim spajanjem na sustav

 

Modul troškova

Moguće je pratiti troškove vezano za odrađene radnje. Kod kreiranja novog ovršnog predmeta automatski se dodaje radnja koja na sebe veže zavisne troškoveCase Blue - detalji troškova:

 • javnobilježnička nagrada
 • trošak dostave
 • klauzula pravomoćnosti i ovršnost

Osim toga, moguće je praćenje po mjestima nastajanja troškova

 • javnobilježnički troškovi
 • troškovi dostave
 • sudske pristojbe ....

 

Modul zadataka

Modul Zadataka daje uvid u zadatke koji su dodijeljeni trenutno prijavljenom korisniku kao i one koje je korisnik dodijelio nekom korisniku (u svrhu praćenja toka izvršavanja). Podsjetnik na svaki zadatak bilo od strane kreatora ili korisnika kojemu je zadatak dodijeljen.

 • Administracija zadataka
 • Dodjeljivanje zadataka sebi i drugim korisnicima
 • Postavljanje podsjetnika na zadatke
 • Povezivanje zadataka s predmetima i strankama

 

Vremenski modul

 • Elektronički kalendar – ročišnik s mogućnošću efikasnog planiranja ročišta, poslovnih obveza i sastanaka. Raspravna satnica je povezana sa predmetima te je moguće unijeti i podsjetnike za iste. Sve obveze su vidljive u dnevnom, tjednom, mjesečnom ili u bilo kojem vremenskom periodu te ih je moguće filtrirati prema dodijeljenom korisniku, sudu te kao takve i odštampati. Dodjela i raspodjela odlaska na ročište po odvjetnicima i vježbenicima
 • Alarmiranje korisnika o rokovima
 • Unos i održavanje alarma za pravne sporove
 • Ispis zadataka za određeni vremenski period

 

Dvosmjerna elektronička razmjena podataka s javnobilježničkim uredom

 • Sa strane korisnika vrši se izvoz novo unesenih ovršnih prijedloga. Ovako dobiveni podaci biti će osnova za javnobilježničku aplikaciju.
 • Sa strane javnog bilježnika vrši se izvoz statusa spisa što uključuje datume primitka, datume ovršnosti, datume prigovora kao i datume predaje sudu. Prate se i „poštanski statusi“ u koje spadaju uredna/neuredna dostava, ovršenik preminuo, pogrešna adresa, „ne želi" preuzeti ...

 

Modul za automatsko formiranje eOvrhe iz ovršnog predmeta

Proces je u cijelosti automatiziran što uvelike smanjuje vrijeme izrade i mogućnost greške.

Case Blue - detalji eOvrhe

Automatizacija započinje od uvoza tražbina/stranki iz eksternog sustava preko sinkronizacije ili uvozom iz predefinirane strukturirane datoteke (excel). Nakon uvoza tražbina slijedi kreiranje ovršnih predmeta na način da se grupiraju tražbine s istom šifrom kupca te se predmet sprema u bazu u inicijalnom statusu.

Case Blue - detalji troška eOvrhe

 

 

 

 

Za svaki generirani predmet se u ovisnosti o visini predmeta spora automatski generiraju pripadajući troškovi javnog bilježnika (Predujam naknade javnog bilježnika,Ostatak naknade) te odvjetnika. Kreiranje predmeta može biti pojedinačno ili grupno.

 

 

 

 

 

 

 

Nakon kreiranja predmeta pokreće se opcija gdje se isti prebacuju u sustav eOvrhe. Za svaki predmet se upisuje jedinstveni identifikacijski broj, datum slanja na sud, sudski OVRV broj, pridodjeljeni javnobilježnički ured te OVRV broj javnog bilježnika

Case Blue - eOvrha

Izvorni kod rješenja

Naslovnica Rješenja Case Blue - program za pravnu službu